top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Coquelicot Cars B.V.

 

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 

 1. Coquelicot Cars B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Naarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82986940.

 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Coquelicot Cars B.V. een overeenkomst heeft gesloten.

 3. Overeenkomst: iedere tussen Coquelicot Cars B.V. en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Coquelicot Cars B.V. zich verbindt tot de levering van zaken.

 4. Zaken: alle in het kader van de overeenkomst te gebruiken of aan de wederpartij te leveren zaken.

 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Coquelicot Cars B.V. en iedere tussen de wederpartij en Coquelicot Cars B.V. tot stand gekomen overeenkomst.

 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien die afwijkingen tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

 1. Elk aanbod van Coquelicot Cars B.V. is vrijblijvend en wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht. Coquelicot Cars B.V. is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.

 2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Coquelicot Cars B.V. niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Coquelicot Cars B.V., komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Coquelicot Cars B.V. anders aangeeft.

 

ARTIKEL 4. | VERKOOP VAN ZAKEN

 

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van de zaken middels afhalen door de klant op locatie van Coquelicot Cars B.V..

 2. Indien verzending van de zaken is overeengekomen, bepaalt Coquelicot Cars B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verzending en de verpakking. De verzendkosten zullen door Coquelicot Cars B.V. aan de wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 3. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat Coquelicot Cars B.V. hem heeft verwittigd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de zaken verschuldigd.

 4. Het risico van verlies en beschadiging van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat de zaken feitelijk in het bezit zijn gesteld van de wederpartij of van een door hem aangewezen derde.

 5. Het is Coquelicot Cars B.V. toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Coquelicot Cars B.V. gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

ARTIKEL 5. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

 1. Coquelicot Cars B.V. is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Coquelicot Cars B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 2. Indien op de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard,  enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Coquelicot Cars B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 3. Voorts is Coquelicot Cars B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Coquelicot Cars B.V. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend is de wederpartij verplicht de schade die Coquelicot Cars B.V. ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

 6. Indien Coquelicot Cars B.V. de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 6. |  GARANTIE

 1. De garantie op geleverde zaken bedraagt een jaar, ingaande op de dag van (op)levering. In afwijking op de vorige zin wordt geen garantie verleend op elektronica en op los geleverde gebruikte zaken.

 2. De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Coquelicot Cars B.V. kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, kortsluiting, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Coquelicot Cars B.V. zijn uitgevoerd.

 3. De garantie vervalt eveneens indien het voertuig gedurende de garantieperiode door de wederpartij of een derde al is gerepareerd of indien de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij, bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud of doordat de wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Coquelicot Cars B.V..

 4. Voorts bestaat geen aanspraak op garantie indien de wederpartij niet aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Coquelicot Cars B.V. heeft voldaan.

 5. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. Coquelicot Cars B.V. streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van wederpartij tot betaling van deze kosten onverlet.

 6. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.

 7. Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de wederpartij binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek bij Coquelicot Cars B.V. te reclameren. Indien zijn reclame door Coquelicot Cars B.V. gegrond wordt bevonden, zal Coquelicot Cars B.V., te zijner keuze, de gebrekkige zaken, of onderdelen daarvan, kosteloos vervangen of repareren, dan wel de werkzaamheden opnieuw verrichten.

 8. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij nimmer op.

 

ARTIKEL 7. |  OVERMACHT

 

 1. Coquelicot Cars B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

 2. Indien de overmachtsituatie langer dan een week voortduurt, dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze langer dan een week zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.

 3. Indien Coquelicot Cars B.V. bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

ARTIKEL 8. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Coquelicot Cars B.V. in rekening brengt, zijn afhankelijk van de op het moment van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen.

 2. Indien zich na het uitbrengen van een aanbod of na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Coquelicot Cars B.V. gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

 3. Coquelicot Cars B.V. is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van een consumentenkoop kan de wederpartij uitsluitend worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de koopprijs, tenzij hij uitdrukkelijk heeft ingestemd met volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs.

 4. Indien naar het oordeel van Coquelicot Cars B.V. gegronde vrees bestaat dat de wederpartij tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen, is Coquelicot Cars B.V. gerechtigd te vorderen dat de wederpartij deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt.

 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen betalingen contant of middels pinbetaling te geschieden op het moment van (op)levering. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen de factuur vermelde termijn, op de door Coquelicot Cars B.V. voorgeschreven wijze.

 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De wettelijke (handels)rente wordt berekend tot en met de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.

 8. Alle redelijke kosten ter voldoening van door de wederpartij verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 9. |  AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. De nakoming van de verplichtingen uit garantie zoals omschreven in artikel 9 geldt als enige en algehele schadevergoeding. Behoudens opzet en roekeloosheid van Coquelicot Cars B.V. draagt hij geen aansprakelijkheid voor overige door de wederpartij geleden schade. In het bijzonder draagt Coquelicot Cars B.V. geen aansprakelijkheid voor de schadegevallen als bedoeld in het overige van deze algemene voorwaarden.

 2. Coquelicot Cars B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

 3. Coquelicot Cars B.V. heeft ten allen tijde het recht schade van de wederpartij te herstellen. De wederpartij dient Coquelicot Cars B.V. hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Coquelicot Cars B.V. vervalt.

 4. Coquelicot Cars B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Coquelicot Cars B.V. bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Coquelicot Cars B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Coquelicot Cars B.V. toegerekend kunnen worden;

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Coquelicot Cars B.V. mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 2. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Coquelicot Cars B.V. wordt uitgekeerd.

 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Coquelicot Cars B.V. één jaar.

 4. In afwijking van het vorige lid verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer door een consument in verband met de stelling dat een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien ter zake niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek is gereclameerd.

 5. Behoudens in het geval van grove schuld of opzet van Coquelicot Cars B.V. zal de wederpartij Coquelicot Cars B.V. vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door Coquelicot Cars B.V. c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de door Coquelicot Cars B.V. geleverde zaken.

 

ARTIKEL 10. |  RETENTIERECHT

 

Coquelicot Cars B.V. is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van het voertuig, die hij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Coquelicot Cars B.V. met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

ARTIKEL 11. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 1. Alle door Coquelicot Cars B.V. geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 2. Het is de wederpartij verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Coquelicot Cars B.V. hiervan zo

 4. spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Coquelicot Cars B.V. of door Coquelicot Cars B.V. aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Coquelicot Cars B.V. is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hierbedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 12. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Coquelicot Cars B.V. aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

bottom of page